Põhikiri

I. Üldised alused.

1.1. MTÜ Eesti Linnuhuviliste Ühing on asutatud Tallinnas 17.07.2006.a.
1.2. MTÜ Eesti Linnuhuviliste Ühing, edaspidi nimetatud “Ühing” on mittetulunduslik asutus, mille tegevuse põhialused on vabatahtlikkus, iseotsustamine, seaduslikkus ja avatus keskkonnakaitsele, lindude kunstlikes tingimustes pidamise kultuuri arendamisele ja täiustamisele suunatud ürituste korraldamisel, koordineerimisel ja populariseerimisel.
1.3. Ühingu asukoht on Tallinn.
1.4. Ühingu nimetus eesti keeles on Eesti Linnuhuviliste Ühing (lühend ELÜ), inglise keeles Estonian Association of Bird Lovers.
1.5. Ühing ühendab:
1.5.1. Linnukasvatajaid
1.5.2. Linnuomanikke
1.5.3. Inimesi, kellele linnud meeldivad
1.5.4. Inimesi, kes on seotud ornitoloogia, ornitofauna ja veterinaarmeditsiiniga.1.6. Ühingu tegevus toimub Eesti Vabariigi (edaspidi EV) territooriumil.
1.7. Ühing on juriidiline isik, kellel on eraõiguslik staatus ja mis juhindub oma tegevuses EV seadusandlikest aktidest, Ühingu põhikirjast ja Ühingu poolt vastu võetud reeglistikust.
1.8. Ühing võib teha koostööd kõigi kohalike organisatsioonidega ja välismaiste klubide ja organisatsioonidega huvide kokkulangemise korral.
1.9. Ühingul on oma pitsat, blanketid ja sümboolika ühingu nimega. Ühingul on oma pangaarved.

II. Ühingu eesmärk ja ülesanded.

2.1. Ühingu eesmärgiks on linnuhuviliste informeerimine ja teadvustamine looduses lindude arvukuse ja liigirikkuse säilitamiseks ja kunstlikes tingimustes pidamise ja kasvatamise kultuuri arendamiseks.
2.2. Ülesanded Ühingu üldesmärgi saavutamiseks on järgmised:
2.2.1. EV linnuhuviliste ühendamine.
2.2.2. EV territooriumil ja väljaspool asuvate haruldaste mets- ja kodulindude populatsioonide seisundi kohta käiva informatsiooni kogumine ja vahetus.
2.2.3. Looduse ja lindude elupaikade tundmaõppimine. Erinevate linnuliikide arvukusele mõjuvate negatiivsete faktorite väljaselgitamine.
2.2.4. Ühingu liikmetele kuuluvate lindude kohta arvestuse sisseseadmine ja lindude registri loomine.
2.2.5. Ühingu liikmete esindamine kohalike, rahvusvaheliste või välismaiste ornitoloogia-alaste-, jahi- või muude organisatsioonide poolt korraldatud ettevõtmistel.
2.2.6. Linnuhuviliste osavõtt rahvusvahelistest, (kodumaistest, piirkondadevahelistest), piirkondlikest linnuhuviliste üritustest ja selliste ürituste korraldamine ning läbiviimise abistamine.
2.2.7. Lindude kaitse ja kasvatamise alaste seminaride ja kursuste korraldamine.
2.2.8. Materjalide avaldamine lindude ja linnundusalaste ürituste kohta.
2.2.9. Sidemete loomine teiste Eesti ja välismaiste linnu- ja looduskaitseorganisatsioonidega.
2.2.10. Dokumentide, määruste, reeglite, standardite ja nõudmiste projektide väljatöötamine või selles osalemine ja kehtivatesse lindude kaitse- ja kasvatusalaste tingimuste arendamise ja kaasajastamise kohta käivatesse dokumentidesse muudatusettepanekute tegemine.
2.2.11. Ebaseadusliku lindude loodusest eemaldamise ja äritsemise piiramise ja ärahoidmisega tegelevate organisatsioonide, programmide ja isikute ning muude ornitoloogia, linnukasvatuse ja veterinaarmeditsiiniga tegelevate organisatsioonide informatsiooniga toetamine.
2.2.12. Võimaldada kõigil soovijatel anda oma panus Ühingu töösse ja omandada oskused lindude pidamiseks ja kasvatamiseks.
2.2.13 .Vastastikuse juriidilise, moraalse, materiaalse ja muu toetuse süsteemi loomine Ühingu liikmetele hädaolukordade puhuks.
2.2.14. Ajutiste varjupaikade ja rehabilitatsioonikeskuste asutamine lindude jaoks.
2.2.15. Linnukasvanduste organiseerimine varustamaks Ühingu liikmeid lindudega.
2.2.16. Lindude genofondi vahetus teiste EV ja välismaiste ühingute ja organisatsioonidega.

III. Ühingu liikmed

Üldised põhimõtted
3.1. Ühingu asutajaliikmed on isikud, kes sõlmivad Ühingu asutamislepingu.
3.2. Ühingu liikmeks võetakse Ühingu juhatusele esitatud isikliku avalduse alusel.
3.3. Juhatus otsustab Ühingu liikmeks vastuvõtu isiku avalduse alusel kuu aja jooksul avalduse esitamisest.
3.4. Ühingusse kuuluvad tegevliikmed, liikmekandidaadid ja välisliikmed (välisriikide kodanikud).
3.4.1. Ühingu liikmekandidaadiks võivad saada vähemalt 7-aastased teovõimelised isikud, kes huvituvad Ühingu tegevusest, toetavad tema eesmärke ja ülesandeid, tunnistavad põhikirja ja soovivad osa võtta Ühingu üritustest.
3.4.2. Ühingu liikmekandidaatidel ei ole Ühingu koosolekutel hääleõigust, kuid nad võivad osa võtta kõigist Ühingu poolt organiseeritud üritustest.
3.4.3. Ühingu liikmeteks võivad saada vähemalt 18-aastased teovõimelised isikud, kes tunnistavad Ühingu põhikirja, toetavad tema eesmärke ja võtavad otseselt osa Ühingu üritustest.
3.4.4. Ühingu tegevliikmetel on hääleõigus Ühingu koosolekutel, õigus osa võtta kõigist Ühingu poolt organiseeritud üritustest ja muudest üritustest, kus Ühing osaleb või on esindatud.
3.4.5. Ühingu välisliikmeteks võivad saada vähemalt 18-aastased teovõimelised isikud, kes tunnistavad Ühingu põhikirja, toetavad tema eesmärke ja võtavad osa Ühingu üritustest.3.5. Ühingu auliikmeteks võivad saada isikud, kellel on silmapaistvaid teeneid Ühingu ees, kes on andnud märkimisväärse panuse põhikirjaliste ülesannete täitmisse ja põhikirjas märgitud eesmärkide saavutamiseks ja kellel on arvestatav autoriteet Ühingu tegevussfääris.
3.6. Auliikmete vastuvõtmine otsustatakse Ühingu Juhatuse ettepanekul Ühingu üldkoosoleku poolt.
3.7. Ühingu auliikmetel on hääleõigus Ühingu koosolekutel, õigus osa võtta kõigist Ühingu poolt organiseeritud üritustest ja muudest üritustest, kus Ühing osaleb või on esindatud.
3.8. Ühingu auliikmed on vabastatud igaastase liikmemaksu tasumisest.
3.9. Klubi või muu organisatsiooni Ühingusse astumisel järgitakse põhikirja punkte 4.1 või 6.3.
3.10. Igale Ühingu liikmele või liikmekandidaadile koostatakse isiklik kaart.

IV. Ühingu liikmeks astumine.

4.1. Ühingu liikmeks astumisel peab füüsiline või juriidiline isik esitama Ühingu juhatusele avalduse järgmiste andmetega:
4.1.1. Eesnimi ja perekonnanimi / ettevõtte või mittetulundusühingu nimetus
4.1.2. Sünniaeg (päev/kuu/aasta)
4.1.3. Elukoht / asukoht (aadress); juriidiline isik peab esitama koos avaldusega põhikirja
4.1.4. Klubi või muu organisatsioon peab esitama ka liikmete arvu.

4.2. Juhatusel on õigus keelduda liikmestaatuse andmisest ilma põhjust avalikustamata.
4.3. Liikmeksastumise avalduse esitaja võib protestida äraütleva otsuse järgmisel Ühingu üldkoosolekul, kelle otsus on lõplik ja peab olema põhjendatud.

V. Ühingu liikme õigused ja kohustused.

5.1. Ühingu liikmel on õigused:
5.1.1. Valida ja olla valitud Ühingu juhatusse ja kontrollorganitesse.
5.1.2. Saada vastus oma päringule Ühingu tegevuse kohta Ühingu juhatuselt 14 päeva jooksul.
5.1.3. Olla informeeritud juhatuse koosolekul vastu võetud otsustest.
5.1.4. Esindada Ühingu juhatust kirjaliku volituse alusel.
5.1.5. Esitada ideid ja ettepanekuid Ühingu töö täiustamiseks.
5.1.6. Katkestada ajutiselt oma liikmestaatus Ühingus kirjaliku avalduse alusel mitte kauemaks kui üheks aastaks.5.2. Ühingu liikmel on järgmised kohustused:
5.2.1. Järgida ühingu põhikirja ja täita juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid.
5.2.2. Osa võtta Ühingu tegevusest (üritustest mitteosavõtmine on põhjendatud, kui põhjuseks on on suur vahemaa liikme elukoha ja ürituse toimumise koha vahel)
5.2.3. Esitada Ühingu üldkoosolekule aruanne Ühingu vahendite kulutamise kohta ja vastata Ühingu juhatuse päringutele.
5.2.4. Informeerida Ühingu juhatust kuu aja jooksul oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.
5.2.5. Tasuda õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksud.5.3. Ühingu liige ei tohi oma isiklikke vaateid esitada avalikult (massiteabevahendite kaudu) Ühingu nimel.
5.4. Ühingu liige ei tohi esindada Ühingut rahvusvahelistel näitustel, kohtumistel ja muudel üritustel ilma juhatuse kirjaliku loata.

VI. Sisseastumis- ja liikmemaksud.

6.1. Sisseastumis (5euro)- ja liikmemaksu (10 euro) suuruse määrab üldkoosolek.
6.2. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse muutmine otsustatakse üldkoosolekul hääletamise teel.
6.3. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse klubide ja muude organisatsioonide jaoks määrab Ühingu juhatus.
6.4. Ühingu juhatus võib vabastada isiku sisseastumis- ja/või liikmemaksu tasumisest isiku avalduse alusel.
6.5. Sisseastumis- ja liikmemaksu võib tasuda korraga.
6.6. Sisseastumis- ja liikmemaksu võib tasuda pangaülekandega, posti teel või sularahas Ühingu üldkoosolekul.
6.7. Ühingu liige on kohustatud tasuma liikmemaksu kalendriaasta jooksus s.o. mitte hiljem kui jooksva kalendriaasta 31.detsembril.
6.8. Käesolevas punktis käsitletud liikmemaksu mittetasumise korral on Ühingu juhatusel õigus isik Ühingu liikmete hulgast välja arvata vastavalt põhikirja punktile 7.2.2.
6.9. Kui Ühingu liige esitab juhatusele Ühingust väljaastumise avalduse, on ta sõltumata avalduse esitamise kuupäevast kohustatud tasuma jooksva aasta liikmemaksu hiljemalt kahe kuu jooksul avalduse esitamisest.

VII. Ühingust väljaastumine ja väljaarvamine.

7.1. Ühingu liige võib Ühingust välja astuda talle sobival ajal kahekuuseetteteatamisega, kui ta on tasunud liikmemaksu vastavalt põhikirja punktile 6.9.Ühingust väljaastumiseks tuleb esitada avaldus Ühingu juhatusele või üldkoosolekule.
7.2. Ühingu juhatusel on õigus oma otsusega isik oma liikmete nimekirjast välja arvata juhul kui isik:
7.2.1.oma tegevusega või muul meetodil tekitas kahju Ühingu reputatsioonile või takistas Ühingu eesmärkide saavutamist.
7.2.2. Ei tasu kahe järjestikuse aasta jooksul oma liikmestaatusele vastavat liikmemaksu
7.2.3. Esitab tahtlikult Ühingule ebaõiged või ebapiisavad (isiklikud) andmed
7.2.4.Juhatusel on õigus isik oma liikmete nimekirjast välja arvata koheselt punktides 7.2.1. ja 7.2.3. näidatud põhjustel ja kahekuuse etteteatamistähtajaga alates hoiatusest punktis 7.2.2. näidatud põhjusel.7.3. Ühingu liiget teavitatakse Ühingust väljaarvamise otsuse vastuvõtmisest kirjalikult ühe nädala jooksul otsuse vastuvõtmisest. Liige võib väljaarvamise otsuse protestida järgmisel üldkoosolekul, kelle otsus on kohustuslik.
7.4.Ühingu liikme staatust ja liikme õigusi ei saa teisele isikule edasi anda või pärandada. Ühingu liige võib anda teisele liikmele ühekordse volituse esindada teda üldkoosolekul.
7.5. Kui Ühingu liikmete arv kahaneb alla kahe, on juhatus kohustatud kolme kuu jooksul tegema avalduse Ühingu likvideerimisks.

VIII. Ühingu juhatus ja struktuur.

Üldised alused
8.1.Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek.
8.2. Ühingu juhatus kutsub kokku üldkoosoleku mitte harvem kui kord majandusaasta jooksul.
8.3. Üldkoosolek on võimeline otsuseid vastu võtma sõltumata kohalolevate liikmete arvust juhul, kui kõiki liikmeid on teavitatud koosoleku päevakorrast, selle toimumise kohast ja ajast vähemalt seitse päeva ette posti või elektroonilise posti teel.
8.4. Üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid päevakorras näidatud küsimuste kohta. Päevakorras mainimata teemadel saab üldkoosolek vastu võtta otsuseid ainult juhul, kui koosolekul osalevad kõik Ühingu liikmed.
8.5. Üdkoosoleku kompetentsi kuuluvad küsimused, mis vastavalt käesolevale põhikirjale ei kuulu juhatuse kompetentsi.
8.6. Üldkoosoleku kompetentsi kuuluvad:
8.6.1. Põhikirja täiendamine ja muutmine, sealhulgas ka sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse kinnitamine.
8.6.2. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine
8.6.3. Revisjonikomisjoni või audiitori määramise vajaduse otsustamine, revisjonikomisjoni või audiitori määramine.
8.6.4. Majandusaasta aruande kinnitamine
8.6.5. Juhatuse tegevuse kohta pretensioonide ja ettepanekute esitamine
8.6.6. Tegevuse lõpetamise või juhatusele või juhatuse liikmetele nõudmiste esitamise otsuste vastuvõtmine ja selleks Ühingu esindaja määramine.
8.6.7. Ühingu ühinemise, jagunemise või tegevussuuna lõpetamise otsustamine.8.7. Üldkoosolek võtab otsused vastu lihthäälteenamusega.
8.8. Põhikirja muutmiseks on vaja vähemalt 2/3 üldkoosolekul kohal olevate liikmete nõusolekut.
8.9.Üldkoosolekul on õigus ennetähtaegselt tagasi kutsuda juhatus või juhatuse liige talle pandud kohustuste olulise täitmatajätmise või põhikirja korduva eiramise eest.
8.1.0 Valituks loetakse kandidaat, kes saab hääletusel kõige rohkem hääli. Võrdsete häälte arvu korral toimub kordusvalimine juhul, kui nõutav juhatuse liikmete arv ei saa ilma selleta täis. Valimine on avalik juhul, kui ükski Ühingu liikmetest ei nõua salajast hääletamist.

IX. Juhatus.

9.1. Ühingu tegevust juhatab juhatus, mis koosneb 2-5 liikmest, eesotsas esimehega. Juhatuse liige peab olema Ühingu liige.
9.2. Esimees valitakse neljaks aastaks, juhatus kolmeks aastaks.
9.3. Juhatus:
9.3.1. Peab arvestust Ühingu liikmete kohta.
9.3.2. Valmistab ette ja kutsub kokku üldkoosoleku, viib selle läbi ja viib ellu üldkoosolekul vastuvõetud otsused.
9.3.3. Haldab Ühingu finants- ja materiaalseid vahendeid.
9.3.4. Koostab majandusaasta aruande.
9.3.5. Organiseerib Ühingu raamatupidamisarvestuse vastavalt kehtivale seadusandlusele ja on aruandekohuslane üldkoosoleku ees.
9.3.6. Korraldab koostööd kohalike ja välismaiste riigiasutuste, äri- ja mittetulundusühingutega Ühingu eesmärkide saavutamisel ja elluviimisel.
9.3.7. Informeerib Ühingu liikmeid juhatuse tegevusest.
9.3.8.Viib läbi juhatuse koosolekud vähemalt kaks korda aastas.
9.3.9. Arendab ja täiustab Ühingu tööd.
9.3.10. Nimetab allüksuste juhatajad.9.4. Juhatus on otsustusvõimeline kui koosolekul on kohal üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega hääletamisest osavõtvatelt juhatuse liikmetelt. Häälte võrdse jagunemise korral korraldatakse kordushääletus järgmisel juhatuse koosolekul. Juhul, kui kordushääletust pole võimalik korraldada või hääled jagunevad võrdselt ka kordushääletusel, võtab otsuse vastu juhatus koos auliikmetega.

X. Osakonnad, töögrupid, struktuur.

10.1. Ühingu juhatus võib organiseerida piirkondlikud osakonnad, mille kompetentsi kuulub Ühingu tegevuse organiseerimine juhatuse poolt määratud piirkonnas ja tegevusalal.
10.2. Ühingu ülesannete edukama täitmise huvides võib Ühingu juhatus organiseerida töögruppe, kuhu võivad kuuluda Ühingu liikmed nende nõusolekul ja ka mitte Ühingu liikme staatust omavad isikud nende nõusolekul ja juhatuse heakskiidul. Töögrupi liikmed valivad ise töögrupi juhataja, kui see ei osutu võimalikuks, määrab juhataja tema enda nõusolekul Ühingu juhatus.Töögrupi juhataja juhatab töögrupi operatiivset tegevust ja vastutab töögrupile pandud ülesannete õigeaegse ja sihipärase täitmise eest.
10.3. Osakonna või grupi sihipärase tegevuse eest vastutab osakonna juhataja, kes valitakse tema enda nõusolekul juhatuse poolt üheks aastaks. Osakonna juhataja peab olema Ühingu liige.
10.4. Osakonna või töögrupi juhataja koostab koostöös grupi liikmetega tegevusplaani vastavalt Ühingu juhatuse poolt määratud tegevuseesmärkidele. Osakonnajuhataja esitab osakonna tööplaani Ühingu juhatusele.
10.5. Osakonna juhataja on aruandekohustuslik Ühingu juhatuse ees. Osakonna/töögrupi juhataja on kohustatud kooskõlastama juhatusega kõik muudatused osakonna/ töögrupi tööplaanides, samuti ka tähtsamad jooksvad probleemid ja nende lahendamise viisid.
10.6. Piirkondliku osakonna/ töögrupi liikmetel on õigus kokku kutsuda koosolekuid. Osakonna/töögrupi juht on kohustatud saatma kahe päeva jooksul koosoleku protokolli Ühingu juhatusele.

XI. Informatsiooni avalikustamine.

11.1. Ühingu töö ja ürituste kohta edastatakse informatsioon Ühingu liikmetele elektronposti teel nõuetekohaselt allkirjastatult, osaliselt ka avalikustatakse Ühingu koduleheküljel internetis.

XII. Majanduslik tegevus.

12.1. Ühingu majandusaasta kestab 01. jaanuarist 31. detsembrini.
12.2. Ühingu vahendite allikaks on:
12.2.1. Ühingu liikmete sisseastumismaks
12.2.2. Sissetulek, mis saadakse Ühingu vara kasutamisest ja Ühingu tegevusest, sealhulgas tulu kampaaniate ja muude ürituste läbiviimisest
12.2.3. Riiklike ja kohaliku omavalitsuse asutuste toetused
12.2.4. Summad, mis on saadud sponsoritelt ja annetused
12.2.5. Sissetulek muust põhikirjajärgsest tegevusest
12.2.6. Sihitusega annetusi tohib kasutada ainult vastavuses annetaja poolt esitatud nõuete ja tingimustega.
12.2.7. Juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlikud annetused ja muud summad, mille saamine ei ole vastuolus EV seadusandlusega.12.3. Juhatuse liikmetel on õigus nõuda oma ülesannete täitmisega seotud kulude hüvitamist.

XIII. Kontroll ja revideerimine.

13.1. Üldkoosolek teostab kontrolli Ühingu juhtimise ja majandustegevuse üle, määrates selleks revisjonikomisjoni või audiitori.
13.2. Juhatuse liikmed on kohustatud esitama revisjonikomisjonile või audiitorile tutvumiseks kõik nõutavad materjalid ja selgitused.
13.3. Revisjonikomisjon või audiitor kontrollivad juhatuse tegevuse vastavust põhikirjale ja koostavad revisjoni või kontrolli tulemuste kohta aruande, mille esitavad üldkoosolekule.

XIV. Raamatupidamisarvestus.

14.1. Juhatus organiseerib Ühingu raamatupidamisarvestuse vastavalt kehtivale seadusandlusele.
14.2. Juhatus esitab majandustegevuse aruande kinnitamiseks üldkoosolekule viie kuu jooksul majandusaasta lõppemisest.
14.3. Raamatupidamisarvestuse õigsuse eest vastutab juhatus.

XV. Tegevuse lõpetamine, ühinemine ja jagunemine.

15.1. Ühing lõpetab oma tegevuse:
15.1.1. Üldkoosoleku otsusel
15.1.2. Pankrotimenetluse alustamise korral Ühingu vastu.
15.1.3. Ühingu liikmete arvu vähenemisel alla kahe
15.1.4. Kui üldkoosolek ei suuda määrata juhatuse liikmeid
15.1.5. Muudel seadusega ettenähtud juhtudel.15.2. Ühingu lõpetamise otsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletavad kõik üldkoosolekul kohalolevad või esindatud liikmed.
15.3. Kui seadus ei näe ette teisiti, järgneb Ühingu tegevuse lõpetamisele tema likvideerimine.
15.4. Ühingu likvideerivad juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
15.5. Ühingu tegevuse lõppemise korral otsustab vahendite ja varade realiseerimise viisi likvideerimiskomisjon.

XVI. Ühinemine ja jagunemine.

16.1. Ühing võib ühineda ainult mittetulundusorganisatsiooniga, millel on samad eesmärgid.
16.2. Ühinemisotsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul viibivatest või esindatud liikmetest.
16.3. Ühing võib jaguneda ainult mittetulundusorganisatsioonideks, millel on sarnased eesmärgid.
16.4. Jagunemisotsus loetakse vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul viibivatest või esindatud liikmetest.
16.5 Ühingu vara jagamine toimub kooskõlas üldkoosoleku otsusega.

MTÜ põhikiri on kinnitatud asutajate polt asutamislepingu lisa 17 juulil 2006a.