1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Member Login

Kinnitatud:                                                                                          Vastu võetud:
ELÜ juhataja poolt                                                                        ELÜ üldkoosolekuga
                                                                                                         17.06.2012.a.Rõngade seisukord ELÜs.1.    Üldsätted

1.1    Eesti Linnuhuviliste Ühingu rõngade seisukord kehtestab markeeringut,rõngade väljastamise seisukorda,rõngastamise protseduuri ja registrisse andmeste sisestamist,vastutust ja järelevalvet.
1.2    Markeering-see on lindude märgistamise süsteem,mille eesmärgiks on igasuguse isendi selge ja kindel identifitseerimine.
1.3    Lindude markeeringut teostatakse isendite individuaalse identifikatsiooni eesmärgiga,nende ülalpidamisel,kasvatamisel,ringlusel,samuti aga ekspordi-ja impordi tehingutel.
1.4    Lindude markeeringut teostatakse spetsiaalsete märgiste abil,mis maksimaalselt raskendavad nende vahetamist ja võltsimist.
1.5    Üks kord pandud märgis peab säilima linnul terve tema elu jooksul ning ei üle kanduma isegi pärast tema surma.
1.6    Kodeerimine – see on sümbolite järjekord,mida pannakse rõngale.


2.    Rõngad ja markeering.

2.1.    Kõik ELÜ liikmete linnupojad,kes kuuluvad järglastele,kes on saadud kasvatamise protsessis,peavad olema markeeritud mitte lahtivõetavate klubiliste rõngadega,mille suurused vastavad nende isendite liigile ja sugule.
2.2.    Nendele linnuliikidele,kellele mitte lahtivõetava rõnga panemine varases vanuses ei ole bioloogiliste parameetrite järgi võimalik,teostatakse linnupoja markeerimist mikrokiipide implanteerimise teel.
2.3.    Lindude markeerimise teostamiseks omanik,kasutaja või vastutav linnu säilitamise eest tagavad endale ELÜ kaudu vajalikku arvu mitte lahtivõetavaid rõngasid või mikrokiipe,mis on kehtestatud näidise antud korraga.
2.4.    Mitte lahtivõetav rõngas võib olla valmistatud alumiiniumisulamist,roostevabast,plastist või teisest ohutust materjalist.Võib-olla ka kombineeritud.Selle paksus,kõrgus ja diameeter peavad vastama markeeritud isendi liigile ja sugule.
2.5.    Rõngade standart peab vastama rahvusvahelisele orgnitoloogilisele konverentsile.
2.6.    Info,mis on pandud rõnga peale,peab sisaldama riigi ISO-koodi (Eesti jaoks - ЕЕ), isendi sünniaasta, organisatsiooni tähtkoodi (3 tähti) ja isendi numbrilist individuaalset koodi (kuni 4 numbri).
2.7.    Aasta toomine ei ole kohustuslik,kuid selle puudumise korral,rõngal peab olema aastale vastav värv.
2.8.    Rõnga kodeerimise näidis:  ЕЕ 00 ELU 0000, kus EE – riigi ISO-kood, 00 – sünniaasta, ELU – organisatsiooni tähtkood, 0000– isendi individuaalne kood.
2.9.    Mitte lahtivõetava rõnga pannakse linnupojale jalale varases vanuses nii,et pärast jala suurenemist seda ei tohiks ära võtta või vahetada teise vastu.
2.10.    Mitte lahtivõetava rõnga likvideerimist vajalikutel juhtudel(jala haigus või selle morfoloogiline kõrvalekaldumine,samuti aga teised erijuhtumid,mis on seotud linnu tervise ohuga) samaajalise mikrokiibiga markeerimisega teostatakse loomakliiniku otsuse alusel,millest koostatakse vastav akt.


3.    Rõngade väljaandmine.

3.1.     Teostatakse ELÜ juhatuse kaudu ja ainult ühingu liikmetele,kes tegid oma õigeajalise tellimuse.
3.2.     Väljaantud rõngad ei saa olla üle antud kolmandatele isikutele.
3.3.    Iga väljaantud rõngas sisestatakse ELÜ liikme isiklikusse kaardisse ja eelnevalt ELÜ registrisse.
3.4.    Rõngade tellimise tähtaeg kehtestatakse ELÜ liikmete enamuse sooviga,arvestades tellimise,valmistamise,saatmise ja saamise tähtaegu.


4.    Aruandlus,registreerimine ja kontroll .


4.1.    Lindude markeerimise lõpetamisel nende omanik,kasutaja või isik,kes vastutab säilitamise eest,saadab aruannet markeerimisest(paber- ja elektroonilisel kandjal)ELÜsse.
4.2.    Aruandeinfo iga kasvatatud linnupoja kohta,kes on märgistatud vastavuses ELÜs vastuvõetud reeglitega,peab sisaldama:

a)    Liiginimi või tõug;
b)    Nimetus ladina keeles;
c)    Rõnga kirjeldus ja number või mikrokiibi mudel,selle number ja implantatsiooni koht;
d)    sünnikoht;
e)    sünniaeg;
f)    sugu;
g)    eripärad;
h)    andmed vanematest (nende markeering ja päritolu).

4.3.    Täielik info märgistatud isenditest sisestakase ELÜ lindude andmete baasi.
4.4.    Märgistatud linnu surma või äralendamise korral tema omanik,kasutaja või isik,kes vastutab säilitamise eest,teatab sellest kahe nädala jooksul kirjalikult ELÜ juhatust.
4.5.    Omanik,kasutaja või isik,kes vastutab linnu säilitamise eest ja kes sai rõngasid,igaaastaselt,kuid mitte hiljem kui 1.märtsil,esitab juhatusele aruande tema lindude üldarvu liikumisest koos nende olemasolu,markeeringu,teistele omanikutele üleandmise,surma,äralendamise jne infoga.
4.6.    Markeeringu protseduuri monitoringut,kaasa arvatud märgistatud isendite läbivaatus,teostab ELÜ juhatus,vajadusel koos teiste organisatsioonide ekspertide kasutamisega.


5.    Vastutus.

5.1.    On keelatud panna vanu rõngasid või mis olid varem kasutatud.
5.2.     Rõngade omanik vastutab rõngade kolmandatele isikutele üleandmise eest.
5.3.     Rõngade omanik vastutab ELÜsse esitatud andmete õigsuse eest.


6.    Lõpposa.
6.1.    Rõnga kodeerimine on ELÜ omand ja on kaitstud vastavuses EV kehtivate seadustega.
6.2.    Seisukord astub jõusse üldkoosolekuga vastuvõtmise momendist.

Premium Joomla Templates
Joomla Free Templates
Free Joomla Templates
Premium Joomla Templates
Joomla Templates
Рецепты пиццы | Интересные факты о пицце
Женский портал о детях, здоровье, любви и красоте
Шаблоны Joomla
Новостной портал о медицине
Советы для здорового образа жизни
Бесплатные шаблоны joomla