1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Member Login

Kinnitatud:                                                                                        Vastu võetud:
ELÜ juhataja poolt                                                                      ELÜ üldkoosolekuga
                                                                                                        17.06.2012 a.


Linnukasvanduste ja kasvatajate seisukorrast ELÜ-s.1.    Üldseisukord.

1.2.    Linnukasvanduste ja kasvatajate seisukorraga on ELÜs kehtestatud registreerimise,tegevuse pidamise,vastutuse ja kontrolli seisukord.
1.3.    Kasvatamine - see on lindude järglaste saamine väärilises ja kontrollitud keskkonnas.
1.4.    Kontrollitud keskkond - see on lindude elamiskeskkond,mis on kunstiliselt loodud nende kasvatamiseks.
1.5.    Lindude omanik - see on füüsiline või juriidiline isik,kellele linnud kuuluvad omandiõiguste alusel.
1.6.    Linnukasvandus - see on spetsialiseeritud produktiivsete lindude kollektsioon,mis on loodud omaniku/omanikute initsiatiivi alusel hõimu-või selektsioonilise töö pidamiseks.
1.7.    Lindude grupp - spetsiaalselt organiseeritud lindude rühm,keda kasutatakse kasvatamise eesmärgil.
1.8.    Linnukasvanduse põhieesmärgiks on puhtavereline kasvatamine,mis lubab säilitada ja tugevdada kasulikke joone,kõrgendada nende lindude genofondi päranduslikku püsivust,kes elavad ja keda kasvatatakse vangisolekus.
1.9.    Linnukasvandustes kasvatatud linnud on ettemääratud teiste linnukasvanduste, ELÜ liikmete (edasi ELÜ) või teiste lindude pidamisest huvitatud isikute hõimu üldarvu parandamiseks ja täiendamiseks,samuti aga oma isikliku üldarvu parandamiseks ja tootmiseks.
1.10.    Linnukasvanduse võib luua füüsiline või juriidiline isik,vähemalt 18-aastane,kes on ELÜ kehtiv liige.
1.11.    Kasvataja - see on isik,kes on omandiõiguste või rendi alusel nende lindude omanikuks,kes on registreeritud ELÜs ja kes pidab nende hõimu-või selektsioonilist kasvatamist.
1.12.    Lindude omanik,kes saab aeg-ajalt tema juures ülalpeetavatelt lindudelt järglasi,on paljunduvate lindude omanik.
1.13.    Sertifikaat - see on dokument,mis kinnitab kasvanduse registreerimist,samuti aga selle tegevuse tõsidust.
1.14.    Tegevuse kinnitamine - see on igaaastane protseduur,mille eesmärgiks on kasvanduse tegevuse kinnitamine.2.     Registreerimine ja arvestus.

2.1.    Kasvandus luuakse lindude omaniku initsiatiivi alusel,kes on ELÜ liige,ja kellel on rohkem kui 3 lindu,kes on samuti registreeritud ELÜs.
2.2.    Kasvanduste registreerimist ja arvestust pidab ELÜ juhatus.
2.3.     Juhatus alustab kasvanduse registreerimisega ainult siis,kui on täidetud kõik antud seisukorra tingimused.
2.4.    ELÜ juhatusel on õigus üles ütelda sooviavaldajale kasvanduse registreerimises.
2.5.    Kasvandus registreeritakse kasvataja avalduse alusel,sihtsissemakse maksmisel,mis on kehtestatud ELÜ juhatusega,vastavalt punktile 6.3,ELÜ põhikiri.
2.6.    Sihtsissemakses on kaasa arvatud registreerimis-ja aastane sissemakse.
2.7.    Igaaastase kasvanduse registreerimise pikendamise sissemakse summa on kehtestatud ELÜ juhatusega.
2.8.    Kasvanduse registreerimist kinnitab vastava  sertifikaadi väljaandmine,koos ELÜ juhataja allkirjaga,kus on kirjutatud nii kasvanduse unikaalne nimi kui ka selle omanik.
2.9.    Sertifikaadi kehtivuse aeg on 5 aastat.
2.10.    Sertifikaadil on jõud kogu aja jooksul ainult siis,kui läbitakse igaaastase kasvanduse tegevuse kinnitamise protseduuri.


3.    Kasvanduse nimi,selle tegevus ja likvideerimine.

3.1.    Kasvanduste nimesid registreeritakse ELÜs ja nad on selle poolt kaitstud.
3.2.    Kasvanduse kaitse annuleeritakse kasvataja surma korral(kui on olemas pärijad ja nad ei ole esitanud pärimisõigusi 6 kuu jooksul) ja teistel juhtudel,mis on ettenähtud kehtiva seadusandlusega.
3.3.    Iga kasvanduse nimi on unikaalne ja peab selgelt erineda juba olemasolevatest,võib koosneda ühest või mitmest sõnast,kuid ei saa ületada 17 märke,koos tühikutega.
3.4.    Taotlev isik pakub registreerimisel mitte vähem kui 3 nime,nende esmajärgulise tähtsuse järjekorras.
3.5.    On keelatud teiste klubide ja ühingutega juba registreeritud kasvanduste nimede kasutamine.
3.6.    Linnupojad,kes on sündinud arvel seisvatelt tootjatelt,peavad olema rõngastatud klubilise mitte lahtivõetava rõngaga,mille peal on markeering,ja edasi peavad nad olema registreeritud ELÜs.
3.7.    Suurte ja keskmiste lindude linnupojadel võivad olla kiipid,vastavate normatiivide järgimise,edasise registreeringuga ELÜs.
3.8.    Kasvandus on omangiõiguste alusel lindude-tootjate omanik,iseseisvalt peab arvet hõimu üle ja samuti pidab nendega selektsioonilist tööd,vastutab täielikus ulatuses tema tootjatelt saadud järglaste eest(kuni  uuele omanikule üleandmiseni).
3.9.    Kasvanduses,lisaks isiklikutele lindudele,võivad peetud olema ka renditud linnud.
3.10.    Omaniku(te) avalduse alusel kasvandus võib olla üle antud teisele omaniku(te)le või juriidilisele isikule.
3.11.    Kõikidest muudatustest kasvanduse tegevuses omanik peab teatama ELÜsse nii kiiresti kui võimalik,kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.
3.12.    Kasvanduse nime annuleeritakse ja selle nimi ei saa olla kasutatud järgmise 10 aasta jooksul juhul,kui :

a)    Kasvatajal on soov kirjaliku avalduse alusel;
b)    Kasvandus ei saa igaaastast ümberregistreerimist läbi;
c)    Kasvanduses ei tee 2 aasta jooksul hõimutööd ja/või järglasi ei registreerita ELÜs;
d)    Omanik on surnud,kuid õigusi kasvandusele ei ole ametlikult pärijatele üle antud;
e)    Kasvanduse üleandmisel uuele omanikule ei ole sõlmitud leping nime üleandmisest uuele omanikule;
f)    Kasvanduse omanikult on ära võetud õigused hõimutegevusele distsiplinaarse karistuse juhul;
g)    Kasvatajalt on ära võetud ELÜ liikmesuse õigused;
h)    Kasvataja on jõhkralt rikkunud kasvanduse antud seisukorda,põhikirja ja teisi ELÜ normatiivseid dokumente.


4.    Omanikute ja kasvatajate õigused ja kohustused.

4.1.    Kasvanduse omanik on kohustatud:

a)    Teadma ja täitma ELÜ põhikirja ja teisi ühingu dokumente,juhindudes oma töös ELÜ vastavate eeskirjade ja seisukordadega.
b)    Õigeaegselt pikendama kasvanduse registreeringut;
c)    Õigeaegselt tegema sissemakseid;
d)    Registreerima linde,kes on sündinud kasvanduses ja esitama  ELÜ juhatusele kõiki vajalikke dokumente;
e)    Kindlasti teostama oma lindude markeeringut (rõngastamine,kippimine);
f)    Kasutama rõngasid,mis on kinnitatud ELÜs;
g)    Teostama dokumentide vormistamist tähtajaks;
h)    Tegema kasvanduse hõimutöö sissekandeid,säilitama neid ja esitama juhatuse palvel;
i)    Üle andma linnupoegi uutele omanikutele ainult pärast üleandmise akti koostamist koos vastavalt vormistatud sünnitunnistusega,kahes eksemplaris;
j)    Kuni 1.märtsini komisjonile aru andma eelmise aasta jooksul tehtud hõimutööst ja registreerima saadud linde ELÜs;

4.2.    Kasvanduse omanikul on õigus:

a)    Iseseisvalt teha hõimutööd;
b)    Saada konsultatsioone ELÜ spetsialistidelt;
c)    Saada tasuta oma lindudele rõngasid ELÜlt,mitte rohkem kui 30 tükki aastas;
d)    Kasutada ELÜs olemasoleva kasvanduste ja kasvatajate andmete baasi;
e)    Omada isiklikku logot ja kasutada selle dokumentide väljaandmisel;
f)    Esindada kasvandust üritustel,mida korraldatakse ELÜs;
g)    kasutada kõiki ELÜ liikme õigusi;
h)    osaleda igasugustes üritustes,mida korraldab ELÜ;
i)    asutada ELÜ näitustel spetsiaalseid auhindu ja autasusid;
j)    paigutada oma kasvanduse reklaami ELÜ ametlikul veebilehel;
k)    paigutada infot oma kasvanduse ja omaniku kohta;
l)    saada kohta 25 mb ulatuses isikliku veebilehe loomiseks,kolmanda taseme domeenilise nimega(sinu-nimi.linnuhuviliste.ee)


4.3.    Kasvataja on kohustatud:

a)    kaasa aitama ELÜ arenemisele ja populariseerimisele;
b)    ülal peetma linde vastavuses sanitaar-,õigus- ja veterinaarnormidega;
c)    kasutama pidamises ainult terveid ja füüsiliselt tugevaid linde ja ainult nendega vastava füsioloogilise vanuse saavutamisega ning mitte enam kui 3 korda aastas;
d)    registreerima saadud linde ELÜs ja esitama kõiki vajalikke dokumente;
e)    linnu teisele isikule üleandmisel vormistama vastavaid dokumente;
f)    kindlasti teostama lindude markeeringut mitte lahtivõetava klubilise rõnga või mikrokiipiga;
g)    teostama hõimudokumentide vormistamist tähtajaks;
h)    üle andma ELÜs registreeritud linde või linnupoegi uuele omanikule ainult pärast vastavate dokumentide vormistamist koos sünnitunnistusega;
i)    humaanselt käituma linnupojadega ja propageerima nendesse humaanset suhtumist;
j)    pidama üldiselt tarvitusele võetud eetilistest normidest;

4.4.    Kasvanduse omanik (kasvataja) vastutab personaalselt kasvatatud lindude kvaliteedi eest ja samuti ka ELÜsse esitava informatsiooni usaldatavuse eest(mis on vajalik lindude registreerimiseks või dokumentide vormistamiseks).


5.    Tegevuse kontroll ja juriidiline vastutus.

5.1    Kasvandus tegutseb ELÜ juhatuse kaudu.
5.2    Kasvanduse  omanik (kasvataja) vastutab personaalselt temaga kasvatatud hõimu üldarvu eest ja väljaantud dokumentide usaldatavuse eest.
5.3    Antud seisukorra rikkumise juhul,näiteks lindudest andmete falsifitseerimine,markeering,ebausutavate andmete esitamine,võivad kasvanduse omaniku või kasvataja suhtes olla kehtestatud (sõltuvalt rikkumiste raskusest) järgmised sanktsioonid :

a)    hoiatamine;
b)    hõimutöö pidamisele õiguse äravõtmine,ühe aasta jooksul;
c)    hõimutöö pidamisele õiguse äravõtmine,kahe aasta jooksul;
d)    täielik keelustamine igasugusele hõimutegevuse pidamisele;
e)    kustutamine ühingu liikmetest teatud tähtajaks või ilma liikmelisuse taastamise õiguseta.

5.5.    Kõik arusaamatused,mis võivad tekkida kasvanduse omaniku või kasvataja või linnu uue omaniku vahel,on lahendatavad vastavuses ettenähtud kehtiva seadusandlusega.

 

Premium Joomla Templates
Joomla Free Templates
Free Joomla Templates
Premium Joomla Templates
Joomla Templates
Рецепты пиццы | Интересные факты о пицце
Женский портал о детях, здоровье, любви и красоте
Шаблоны Joomla
Новостной портал о медицине
Советы для здорового образа жизни
Бесплатные шаблоны joomla